سفارش تبلیغ
صبا

قطره قطره شیمی

نقطه ذوب

برای اندازه گیری نقطه ذوب مواد حتما باید جامدوخالص باشند زیرا از مخلوط نمی توان نقطه ذوب گرفت.  حتما باید موادجامد را

پودر کرد در غیر این صورت موجب ایجاد خطا می شود.

نقطه جوش

برای اندازه گیری نقطه جوش باید ترمومتری که به لوله ی ازمایش وصل است در قسمت وسط ظرف پارافین باشد در غیر این صورت اگر در بالای ظرف باشد دمای کمتر وچنانچه در پایین ظرف باشد دمای بالاتری را نشان می دهد و موجب ایجاد خطا در تعیین نقطه جوش می گردد.

شناسایی الکل ها

یکی از راه های شناسایی الکل ها تست سدیم می باشد که در این تست باید سدیم را زیر نفت نگه داری کنیم زیرا سدیم رطوبت هوا را به خود می گیرد وغیر فعال می شود.در این تست باید به وسیله ی خراش دادن سطح سدیم ان را فعال کنیم.برای نگه داری سدیم باید از حلال اینرت استفاده کنیم. استون از هوا اب جذب می کند.ابی که در استون حل می شود موجب می شود استون به تست سدیم جواب دهد.

تست لوکاس

الکل باید در معرف لوکاس حل شود وگرنه این تست جواب نمی دهد.الکلی که بتواند کربوکاتیونش را سریع تشکیل دهد اگر به این الکل معرف لوکاس زده شود .چون کربوکاتیون نوع 3 پایدارتر است سریع محلول کدر می شود که به دلیل تشکیل الکیل هالید است.در ازمایش لوکاس همه ی ترکیبات ابی وقطبی است.

مشتق سازی از الکل ها

در مشتق اورتان زمانی که بلور تشکیل شد از اترنفت یا تتراکلرید کربن جهت خالص سازی اضافه می کنیم.

تست های به کار رفته در الکل ها گروه های عاملی را مشخص می کند نام کامل الکل را به ما نمی دهد.برای شناسایی دقیق الکل ها از

NMR-MAS SPECTRAM-IR

استفاده می کنیم.

شناسایی الدهید ها

فنیل هیدرازین دست را زرد می کند.این معرف در محیط ابی رسوب می کند پس اب حلال مناسبی نیست باید با استون یا نفت دست را شست

تست تالنز

نقره با هیدروکسید های موجود در محیط تولید کمپلکس می کند ویون های موجود در محیط داخل کمپلکس گرفتار می شوند و محلول کلوییدی تشکیل می شود نیترات نقره اگر در کنار الدهید قرار بگیرد الدهید را اکسید می کند و فلز نقره ازاد می شود

ظرفی که در ان تست تالنز انجام می گیرد را ابتدا با سود رقیق شست و شو می دهیم تا هیدروکسید سود در گیر با شیشه نشود.

 نیترات نقره دست را سیاه می کند ابتدا با بنزن سپس با اب نمک می شوریم..


نوشته شده در شنبه 89/8/15ساعت 7:27 عصر توسط yas30-nazi نظرات ( ) |


Design By : Pichak